Zabezpieczenie kontraktów

Usługa zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu jest wykonywana stosowanie do potrzeb i oczekiwań klienta.

Zależnie od oceny sytuacji wykorzystywane są zarówno najprostsze czy najpopularniejsze formy zabezpieczeń (weksel, poręczenie, akt notarialny z rygorem egzekucji) po bardziej sformalizowane czy kosztowne jak hipoteka na nieruchomości.

Usługa może być realizowana zarówno na zlecenie przedsiębiorcy będącego potencjalnym wierzycielem jak i potencjalnym dłużnikiem (także na zlecenie obu stron umowy).

Konstruując odpowiednio umowę pomiędzy stronami zabezpieczamy interesy:

  • dostawcy w przypadku zwłoki kontrahenta w zapłacie za dostarczony towar lub wykonaną usługę,

lub/oraz

  • odbiorcy w sytuacji nie wykonania lub nienależytego wykonania dostawy (towar niezgodny jakościowo lub ilościowo, opóźnienie dostaw.

W imieniu klienta negocjujemy treść umowy a w przypadku zabezpieczeń osobowych lub rzeczowych, po dokonaniu oceny składników majątkowych kontrahenta, ustalamy z nim formę zabezpieczenia oraz sposób pokrycia kosztów dokonania zabezpieczenia.

Po akceptacji wynegocjowanych warunków przez obie strony kontraktu dokonujemy niezbędnych czynności formalnych i prawnych wynikających z przyjętej formy zabezpieczenia.

Zabezpieczeniu mogą podlegać zarówno należności przyszłe (wynikające z negocjowanych dopiero umów) jak i umowy spłat już przeterminowanych wierzytelności.

Powrót do Doradztwo