Zarządzanie wierzytelnościami

Zarządzanie wierzytelnościami to przemyślany i spójny proces postępowania z każdą należnością od momentu jej powstawania aż do momentu uzyskania zapłaty bądź wpisania jej w straty (w przypadku braku zapłaty), ale także i później.

Zjawisko nieterminowego regulowania zobowiązań finansowych stało się jedną z charakterystycznych cech polskiej gospodarki.

Sytuacja ta powoduje, iż jednym z ważniejszych elementów utrzymania płynności finansowej jest efektywne zarządzanie wierzytelnościami w przedsiębiorstwie rozumiane jednak nie tylko jako windykacja zaległych płatności czy ich dochodzenie na drodze sądowej.

Na proces efektywnego zarządzania wierzytelnościami składają się więc następujące elementy:

  • przygotowanie sprzedaży (weryfikacja kontrahenta, zabezpieczenie należności)

  • monitorowanie płatności

  • windykacja (polubowna, sądowa, egzekucyjna)

  • obsługa należności w postępowaniach upadłościowych (układowych, likwidacyjnych)

  • długoterminowy monitoring zdolności płatniczej (okresowe badanie kondycji finansowej dłużników uznanych za niewypłacalnych)

  • sprzedaż wierzytelności.

Dla realizacji tych procesów przedsiębiorstwa stosują różne rozwiązania: od organizacji własnych działów windykacyjno-prawnych po sprzedaż wierzytelności.

Zwykle jednak wybierane są rozwiązania mieszane, a więc realizacja wybranych procesów wewnątrz firmy oraz delegowanie pozostałych do wyspecjalizowanych firm zewnętrznych.

System Zarządzania Wierzytelnościami

Niezależnie od przyjętych rozwiązań organizacyjnych fundamentalne znaczenie dla efektywnego zarządzania wierzytelnościami ma stworzenie jednolitego i spójnego Systemu Zarządzania Wierzytelnościami (SZW) wewnątrz firmy.

Parytet Sp. z o.o. świadczy usługi doradcze w zakresie organizacji i wdrażania oraz doskonalenia Wewnętrznych Systemów Zarządzania Wierzytelnościami w przedsiębiorstwach naszych Klientów.

Dla zapewnienia efektywności systemów tworzymy je wzorując się na sprawdzonych rozwiązaniach a więc na serii norm ISO.

SZW organizowany jest tak, aby obejmował swoim zakresem ogół procesów związanych z należnościami i zachodzących w firmie.

W celu poznania zależności pomiędzy procesami ustalane są powiązania pomiędzy nimi oraz określane wszystkie inne czynniki mogące mieć wpływ na ich przebieg.

Dla prawidłowego funkcjonowania SZW konieczna jest również identyfikacja komórek organizacyjnych: działów firmy, firm zewnętrznych oraz osób biorących udział procesach zarządzania wierzytelnościami, precyzyjne określenie ich uprawnień i kompetencji, kryteriów doboru, zasad weryfikacji oraz metodologii oceny ich pracy.

Kolejnym elementem decydującym o sposobie funkcjonowania SZW jest szczegółowe zdefiniowanie wymagań i potrzeb w dostępie do informacji, dokumentów i danych dla każdego z procesów oraz dla osób uczestniczących w ich realizacji na poziomie konkretnych procedur, co pozwala na zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania systemu ale także jest postawą do wprowadzenia mechanizmów kontrolnych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji.

Szybkie pozyskanie odpowiednich informacji i przekazanie ich do odpowiedzialnych osób, które podejmują właściwe decyzje w odpowiednim terminie decyduje o sprawności SZW. Stąd podczas wdrożenia duży nacisk kładziony jest na zaprojektowanie właściwego modelu komunikacyjnego (często z wykorzystaniem narzędzi informatycznych już istniejących w organizacji).

System Zarządzania Wierzytelnościami prawidłowo zaprojektowany, wdrożony oraz zintegrowany z Systemem Zarządzania Jakością funkcjonującym w przedsiębiorstwie powinien posiadać również mechanizmy samodoskonalenia, które zapewniają stałe modyfikowanie i doskonalenie przyjętych rozwiązań stosownie do zmieniających się potrzeb firmy, zmian strukturalnych czy organizacyjnych oraz przepisów prawnych.

Powrót do Doradztwo